domingo, 20 de outubro de 2013

HAJA FÔLEGO / KIEL SUFOKE ! – KRONIKO DE LUIS FERNANDO VERÍSSIMO


Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro. E uma banana pelo potássio. E também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes.
Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos (que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões, ajudam a digestão).
Cada dia uma Aspirina, previne infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja, para... não lembro bem para o que, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. 
Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pulôver.
Você deve fazer entre quatro e seis refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos cem vezes cada garfada. Só para comer, serão cerca de cinco horas do dia. E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das seis refeições e enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com Plax.
Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia.
Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar outras oito por dia, mais as cinco comendo são vinte e uma. Sobram três, desde que você não pegue trânsito.
As estatísticas comprovam que assistimos três horas de TV por dia. Menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora (por experiência própria, após quinze minutos dê meia volta e comece a voltar, ou a meia hora vira uma).
E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta: devem ser regadas diariamente, o que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando.
Deve-se estar bem informado também, lendo dois ou três jornais por dia para comparar as informações.
Ah! E o sexo! Todos os dias, tomando o cuidado de não se cair na rotina. Há que ser criativo, inovador, para renovar a sedução.
Dizer EU TE AMO, toda hora (''ainda pego quem inventou essa neura...que s...!!!''). Isso leva tempo, e nem estou falando de sexo tântrico. 
Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero que você não tenha um bichinho de estimação. se tiver tem que brincar com ele, pelo menos meia hora todo dia, para ele não ficar deprimido...
Na minha conta são 29 horas por dia.
A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo!!! Tomar banho frio com a boca aberta, assim você toma água e escova os dentes ao mesmo tempo. 
Chame os amigos e seus pais, seu amor, o sogro, a sogra, os cunhados... Beba o vinho, coma a maçã e dê a banana na boca da sua mulher. Não esqueça do EU TE AMO, (Vou achar logo quem inventou isso, me aguarde).
Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um Danoninho e, se sobrarem 5 minutos, uma colherada de leite de magnésio.
Agora tenho que ir. é o meio do dia, e depois da cerveja, do vinho e da maçã, tenho que ir ao banheiro e correndo.
E já que vou, levo um jornal...
Tchau !
Se sobrar um tempinho, me manda um e-mail.

Oni diras, ke ĉiutage oni devas manĝi unu pomon, por ensorbi feron; kaj unu bananon, pro la kalio; kaj ankaŭ unu oranĝon, pro la vitamino C, krom unu tason da verda teo sen sukero, por preventi diabeton.
En ĉiuj tagoj oni devas trinki almenaŭ du litrojn da akvo. Kaj poste urini ilin, kio konsumas la duoblon de la tempo.
En ĉiuj tagoj oni devas trinki unu "Yakult"-on, pro la laktobaciloj (kiujn neniu scias precize, kio estas, sed kiuj, miliardope, helpas la digeston).
Ĉiutage unu Aspirino preventas infarkton. Unu taso da ruĝa vino, ankaŭ. Unu da blanka vino stabiligas la nervan sistemon. Unu glaso da biero... mi ne bone memoras por kio, sed utilas. La aldona bonfaro de ĉio ĉi-tio estas, ke, se vi prenos ilin ĉiujn samtempe kaj suferos sangelfluon, vi eĉ ne perceptos...
En ĉiuj tagoj oni devas manĝi fibron… multan… multegan fibron; fibron, kiu sufiĉu por fari puloveron.
Vi devas manĝi inter kvar kaj ses malpezajn manĝaĵojn potage. Kaj neniam forgesu maĉi, almenaŭ cent fojojn, ĉiun buŝprenon. Nur por manĝi necesos ĉirkaŭ kvin horoj en la tago... Kaj ne forgesu brosi la dentojn post ol manĝi. Tio estas, vi devas brosi la dentojn manĝinte la pomon, la bananon, la oranĝon, kaj ankaŭ post la ses manĝaĵoj, krom, dum vi havas dentojn, uzi dentofadenon, masaĝi la gingivon, brosi la langon kaj gargari vin per “Plax”.
Eĉ plibone estas plilarĝigi la banejon kaj profitokaze instali sonaparaton en ĝi, ĉar intertempe de la akvo, de la fibro kaj de la dentoj, vi tutcerte pasigos tie multajn horojn potage!!!
Oni nepre devas dormi ok horojn dum la nokto kaj labori aliajn ok dum la tago. Krom la kvin por manĝi, estas entute dudek unu horoj. Restas tri, kondiĉe, ke vi ne alfrontu trafik-ŝtopiĝon.
La statistikoj elmontras, ke ni spektas la televidon dum tri horoj potage, escepte vi, ĉar ĉiutage vi devas marŝi almenaŭ duonhoron. [Laŭ mia propra sperto, post dek kvin minutoj reventurniĝu, se ne la duona horo fariĝos unu.]
Kaj vi devas zorgatenti pri la geamikoj, ĉar ili estas kiel plantoj: ili devas esti akvumitaj ĉiutage, kio igas min pripensi, kiu zorgos pri miaj amikoj, kiam mi estos vojaĝanta.
Oni devas ankaŭ esti bone informata, legante potage du aŭ tri ĵurnalojn, por kompari la informojn.
Ha! Kaj la seksumo!!!! Ĝi okazu en ĉiuj tagoj, en unu jes kaj en la sekva, ankaŭ; kaj oni zorgu ne tedigi tiun rutinon. Oni nepre estu kreema kaj novigema, por ade ekscitigi la pimpan allogon.
Diru "MI AMAS VIN" ĉiumomente (mi nepre kolprenos tiun, kiu inventis tian neŭrozaĵon... Kia ĉagrenaĵo!). Tio postulas longan tempon... Kaj vidu, ke mi eĉ ne aludas pri tantra seksumo.
Ankaŭ necesas tempo por balai, gladi, lavi vestaĵojn kaj telerojn, kaj mi esperas, ke vi ne havas dorlotbeston. Se vi havas gxi, do vi devas ludi kun ĝi almenaŭ duonhore ĉiutage, por ke ĝi ne estu deprimita...
En mia kalkulo jam estas 29 horoj potage...
La sola solvo, kiu venas en mian menson, estas fari plurajn el tiuj aferoj simultane!!! Baniĝi per malvarma akvo kaj kun la buŝo malfermita, tiel ke vi trinkos akvon kaj brosos la dentojn en la sama tempo.
Alvoku viajn amikojn, viajn gepatrojn, vian amatinon, la bopatron, la bopatrinon, la bofratojn... Trinku la vinon, manĝu la pomon kaj donu bananon al via edzino tra la buŝo.  Ne forgesu tiun "MI AMAS VIN" (baldaŭ mi fine renkontos tiun, kiu inventaĉis tion, apenaŭ atendu!).
Estas bone, ke ni jam estas plenkreskaj, kontraŭe ankaŭ estus jogurteto kaj, se postrestus 5 minutoj, unu kuleraĉo da laksetigilo el magnezio.
Nun mi devas foriri. Estas la mezo de la tago, kaj post la biero, la vino kaj la pomo, mi bezonas iri al la necesejo, urĝege!
Kaj ĉar mi iros tien, mi portos ĵurnalon...
Ĝis!
Se restos al vi tempeton, sendu al mi retmesaĝon.Nenhum comentário: