quarta-feira, 28 de outubro de 2015

LINGVOJ & TRADUKADO: LA ARTO DE LA TRADUKADO - TEKSTO DE ANITA PLURAL

Lingvoj kaj Tradukado: La Tradukarto

Anita Plural

Tradukado estas arto kaj ofico. Kiel tia, ĝi postulas solidan profesian preparitecon, akiritan en liberaj aŭ supergradaj kursoj kaj ankaŭ per senĉesa pliboniĝo, oftaj ekzerciĝoj, studoj kaj legadoj. Ĉiuj tiuj aferoj estas bazaj kaj ĉiutagaj en la vivo de iu ajn tradukisto. La lingvoj estas dinamikaj, vivaj kaj ŝanĝiĝemaj. De tempo al tempo novaj vortoj kaj esprimoj elaperas, dum aliaj maluziĝas, kaj, se oni ne perceptas tiajn ŝanĝojn, oni iĝas malinformita. Ĝuste pro tio, kaj por esti ĉiam pleninformita pri la dinamika mondo de la lingvoj, estas rekomendinda al la tradukisto la legado de ĉia sciaĵo: ekde medikament-folioj ĝis libroj pri arto; ekde priskriboj sur nutraĵopakoj ĝis komikso-revuoj; ekde teknikaj instrukciaj libroj ĝis enciklopedioj kaj vortaroj. Ĉio devas fari parton de la legadoj de la tradukisto.

Resume, la bona tradukisto aŭ traduk-interpretisto ĝenerale amas la lingvojn, skribas kaj parolas tre bone, jen sian denaskan lingvon, jen la tradukajn lingvojn per kiuj ili laboras. Almenaŭ estas tio, kion diras la bonaj profesiuloj al ĉiu, kiu intencas tradukadi, aŭ al ĉiu novbakita tradukisto. Tion mi aŭdis antaŭlonge, kiam mi ekpartoprenis la profesion, ankoraŭ aŭdis antaŭnelonge, kaj daŭre aŭdas, ĉiam kiam mi partoprenas en kongresoj, seminarioj kaj instrulaboroj. Estas tio, kion rekomendas Lia Wyler, brazila konata tradukistino de la filmserio Harry Potter (kvankam ŝia laborado estas tre pli ampleksa kaj inkludas aliajn grandajn aŭtorojn kaj temojn), Isa Mara Lando, tradukistino de George Orwell, Salman Rushdie, Susan Sontag (de National Geographic), inter tiom da aliaj aŭtoroj; kaj Ulisses Wehby de Carvalho, prestiĝohava tradukisto kaj interpretisto. Ĉiuj ili estas unuanime bone taksataj en la mondo de la tradukado kaj interpretado, krom tio, ke ili estas ĝentilaj instruistoj, kompetentaj kaj tre forte amantaj la profesion. Ha, inter aliaj meritas specialan mencion la granda Paulo Rónai.
Pro ĉio tio, kiam miaj lernantoj pri la angla lingvo esprimas la deziron sekvi la karieron de tradukisto, mia konsilo estas: multa studado kaj legado en ambaŭ lingvoj, senĉesa pliperfektiĝo, sindonemo kaj humileco. Nur tiel oni povas eviti la lingvokaptilojn kaj la plej komunajn erarojn, kiuj povas trafi eĉ spertajn tradukistojn.
Alia atentinda afero estas tio, ke paroli iun lingvon ne estas sinonimo esti tradukisto. Kompreneble ĉiu tradukisto nepre devas regi la du lingvojn – la komencan kaj la finan. Tamen ne ĉiu bona parolanto de iu lingvo scias traduki al alia, ĉefe pro tio, ke la arto traduki rilatas al malsamaj kulturoj kaj mondoj, ne nur al izolitaj vortoj kaj frazoj. La skribita tradukado, speciale, estas soluleca afero, kiu postulas sindediĉon, sciadon, fervoron kaj humilecon, por ke oni mergiĝu en la originalon kaj komprenu ĝin, kaj tiel serĉu la plej adekvatajn vortojn, fajnigante esprimojn kaj konceptojn de la prilaborataj lingvoj, celante klarigi en iu lingvo la enhavon esprimitan en alia lingvo, lasante la finan tekston flui nature, reproduktante la tutecon, la ideon, la stilon kaj la fluecon de la originalo. Por mi tio estas bela, plezuriga, amuza kaj cerbumiga afero, kiu tre multe riĉigas mian sciadon, eĉ tiam, kiam mi ŝvitas por eviti tiajn kaptilojn.
quinta-feira, 1 de outubro de 2015

ALGUMAS NOVIDADES TRADUZIDAS EM OUTUBRO DE 2015 / KELKAJ NOVAĴEROJ TRADUKITAJ EN OKTOBRO 2015


ABOLICIONISTA QUE LIBERTOU MAIS DE 500 ESCRAVOS SERÁ RECONHECIDO PELA OAB // ABOLICIISTO, KIU LIBERIGIS PLI OL 500 SKLAVOJN, ESTOS REKONITA DE OAB

31-10-2015Negro liberto que se tornou libertador de negros, Luiz Gonzaga Pinto da Gama (1830-1882) ficou conhecido como um rábula que conseguiu alforriar, pela via judicial, mais de 500 escravos. O rábula exercia a advocacia sem ser advogado.

Numa reescrita tardia da História, sua designação vai mudar. Na noite da próxima terça-feira, 3, em cerimônia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Luiz Gama deve receber da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 133 anos após a sua morte, o título de advogado. "No atual modelo da advocacia brasileira, é a primeira vez que tal homenagem é conferida", afirma o presidente nacional da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coelho.

 "Já era hora de ele ter esse reconhecimento oficial", avalia o advogado Silvio Luiz de Almeida, professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e presidente do Instituto Luiz Gama (ILG). "Além de ter sido um homem importante na questão do abolicionismo, foi grande jurista e advogado de teses brilhantes."

"Embora não fosse advogado, Gama era um grande defensor da abolição e sua atuação como rábula livrou inúmeras pessoas dos grilhões escravistas", pontua o presidente da OAB.

Na cerimônia, Luiz Gama será representado por um tataraneto, um de seus 20 e tantos descendentes vivos, o engenheiro e empresário Benemar França, de 68 anos. "Tomei contato com a biografia desse meu antepassado quando estava no 2º ano do ginasial e um professor de História pediu que pesquisássemos, cada um, sobre as nossas famílias, a nossa genealogia", conta. "O que descobri encheu-me de orgulho."

Além da condecoração póstuma, o evento Luiz Gama: Ideias e Legado do Líder Abolicionista prevê dois dias de palestras e debates no Mackenzie.

Autor da biografia Luiz Gama: O Advogado dos Escravos, publicada pela editora Lettera.doc em 2010, o advogado Nelson Câmara acredita que a iniciativa da OAB é correta "embora serôdia", ou seja, tardia. "Era um sujeito de grande luminosidade", afirma Câmara.

Autodidata

 Nascido em Salvador (capital da então província da Bahia), filho de um fidalgo português com a escrava liberta e quituteira Luiza Mahin (que participou ativamente de muitas rebeliões de escravos), foi vendido como escravo pelo próprio pai quando tinha 10 anos. Alforriado sete anos mais tarde, estudou Direito como autodidata e passou a exercer a função, defendendo escravos. Também foi ativista político, orador, poeta e jornalista.

Ele bem que tentou cursar Direito no Largo São Francisco. "Mas a aristocracia cafeeira da época não permitiu, porque ele era negro", atesta o advogado Nelson Câmara, autor da biografia “Luiz Gama: O Advogado dos Escravos.” "Mesmo assim, era assíduo frequentador da biblioteca de lá." No prefácio do livro, o jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, afirma que Gama foi "o negro mais importante do século 19".

Por complicações da diabete, o abolicionista Gama, entretanto, morreria seis anos antes de a Lei Áurea ser promulgada. Dez porcento da população paulistana, de acordo com estimativas da época, compareceu ao seu enterro - São Paulo contava então com 40 mil habitantes.

A multidão começou a chegar ao Cemitério da Consolação, onde ocorreu o sepultamento, ao meio-dia - o enterro estava marcado para as 16 horas. Não houve transporte oficial para o cortejo fúnebre. Do bairro do Brás, onde ele morava, o caixão veio passando de mão em mão até chegar à sepultura, num gesto coletivo. [As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.]
Nigra libertino, kiu fariĝis liberigisto de nigruloj en la sklavisma periodo de Brazilo, Luiz Gonzaga Pinto da Gama (1830-1882) estis konata kiel la kvazaŭadvokato, kiu sukcesis libertinigi (ekssklavigi), pere de juĝaj rimedoj, pli ol 500 sklavojn. Tiu kvazaŭadvokato praktikadis la advokatecon, ne estante advokato.

Post malfrua reskribo de la Historio, lia oficotitolo baldaŭ ŝanĝiĝos. En la nokto de la venonta mardo, la 3-a de novembro, dum ceremonio en la Presbiterianisma Universitato Mackenzie (en San-Paŭlo), Luiz Gama ricevos de la Ordeno de la Advokatoj de Brazilo (OAB), 133 jarojn post sia morto, la titolon de advokato. “En la nuna modelo de la brazila advokateca sistemo, ĉi tio estas la unua fojo, kiam tia honoro estas farata”, asertis la nacia prezidanto de OAB, Marcus Vinicius Furtado Coelho.

“Jam malfrue venis la tempo por tiu oficiala rekono”, taksis la advokato Silvio Luiz de Almeida, profesoro en la Fakultato de Juro de la Presbiterianisma Universitato Mackenzie kaj prezidanto de la Instituto Luiz Gama (IGL). “Krom esti grava persono en la demando pri la aboliciismo, li estis ankaŭ granda juristo kaj advokato kun brilaj tezoj.”

“Kvankam ne estante oficiale advokato, Gama estis granda defendanto de la abolicio, kaj lia agado kiel kvazaŭadvokato liberigis nenombreblajn homojn el la sklavaj katenoj”, elstarigis la prezidanto de OAB.

En la ceremonio Luiz Gama estos reprezentata de iu lia prapranepo, kiu estas unu el liaj dudekkelkaj vivantaj posteuloj, nome la inĝeniero kaj entreprenisto Benemar França, 68-jara. “Mi eksciis pri la biografio de tiu mia praulo tiam, kiam mi kursis la duan gimnazian lernojaron kaj iu instruisto pri Historio petis, ke ĉiu lernanto esploru pri sia familio, sia genealogio”, li rakontis. “Tio, kion mi eltrovis, tre multe fierigis min.”

Krom tiu postmorta ordenhonorigo, la evento, nomata “Luiz Gama: Ideoj kaj Legaco de la Aboliciisma Gvidanto”, okazigos du tagojn da paroladoj kaj debatoj en Mackenzie.

Aŭtoro de la biografia libro “Luiz Gama: La Advokato de la Sklavoj”, publikigita de la eldonejo Lettera.doc, en 2010, la advokato Nelson Câmara taksas la iniciativon de OAB ĝusta, “kvankam malfrua”. Li estis homo havanta grandan lumecon”, asertis Câmara.

Aŭtodidakto

Naskiĝinte en Salvadoro (ĉefurbo de la tiama brazila provinco Bahio) kaj filo de iu portugala nobelo kun la liberigita sklavino kaj manĝaĵovendistino Luiza Mahin (kiu grave partoprenis en multaj ribeloj de sklavoj en la komenco de la 19-a jarcento), li estis vendita kiel sklavo, de sia propra patro, kiam li aĝis dek jarojn.
Libertinigita sep jarojn poste, li studis Juron, kiel aŭtodidakto, kaj komencis advokati, defendante sklavojn. Li estis ankaŭ politika aktivulo, oratoro, poeto kaj ĵurnalisto.

Li eĉ provis kursi Juron en la Fakultato de la Placo San-Francisko (en la urbo San-Paŭlo), “tamen la tiama kafoprodukta aristokrataro ne permesis tion, ĉar li estis negro”, klarigis Câmara. “Malgraŭ tio, li estis asidua frekventanto de la tiea biblioteko.” En la antaŭparolo de tiu libro, la juristo Miguel Reale Júnior, eks-ministro pri Justico, asertis, ke Gama estis “la negro plej elstara en la 19-a jarcento”.

Suferinte pligraviĝintan diabeton, la aboliciisto Luiz Gama mortis ses jarojn antaŭ la promulgo de la Ora Leĝo (tiu, kiu estingis la sklavecon en Brazilo). Dek procentoj de la san-paŭla popolo, laŭ tiamaj taksoj, ĉeestis lian entombigon – San-Paŭlo havis tiam 40 mil loĝantojn.

La popolamaso ekalvenis al la tombejo de la kvartalo Konsolacio, kie okazis la sepulto, ĉe la tagmezo. La enterigo estis difinita por la 4-a horo vespere. Ne estis ĉerkoveturilo dum la funebra irado. El la kvartalo Braso, kie li loĝis, la ĉerko pasis de mano al mano, ĝis ĝi alvenis al la tombo, en montro de kolektiva omaĝo. [La informoj estas de la ĵurnalo O Estado de São Paulo.]
FONTO:
http://www.atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1723121-abolicionista-que-libertou-mais-de-500-escravos-sera-reconhecido-pela-oab?direcionado=true


/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

OXIGÊNIO MOLECULAR É DESCOBERTO EM COMETA, PELA PRIMEIRA VEZ // MOLEKULA OKSIGENO ESTAS ELTROVITA EN KOMETO, LA UNUAN FOJON

28-10-2015

Sonda Rosetta encontra O2 no cometa Chury, e cientistas afirmam que oxigênio pode ter congelado no núcleo do corpo celeste. Descoberta pode colocar em questão modelos anteriores sobre a formação do Sistema Solar.
A existência de moléculas de oxigênio num cometa foi constatada pela primeira vez, anunciaram pesquisadores nesta quarta-feira (28). Com a sonda espacial Rosetta, eles descobriram oxigênio molecular (O2) no cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, apelidado de "Chury". 
O gás de oxigênio deve ser muito antigo, remontando à origem do Sistema Solar, afirmou André Bieler, da Universidade de Bern, à revista científica britânica Nature. A descoberta inesperada coloca em questão alguns aspectos de modelos anteriores sobre a formação do Sistema Solar.

La eŭropa sondilo Rozeto eltrovis O2 en la kometo Ĉuro, kaj sciencistoj asertas, ke oksigeno eble kongeliĝis en la nukleo de tiu ĉiela korpo.
Tiu eltrovaĵo povas demandigi pri antaŭaj modeloj pri la formado de la Sunsistemo.
La ekzistado de molekuloj el oksigeno en kometo estis konstatita unuafoje - anoncis esploristoj, en tiu ĉi merkredo (la 28-a). Per la spaca sondilo Rozeto, ili eltrovis molekulan oksigenon (O2) en la kometo 67P/Churyumov-Gerasimenko, alnomata “Ĉuro”.
La gaso de tiu oksigeno devas esti tre malnova, havanta sian originon ĉe la kreiĝo de la Suna Sistemo - asertis André Bieler, el la Universitato de Berno, al la brita scienca revuo Nature.
Tiu neatendita eltrovaĵo igas onin repensi kelkajn antaŭajn aspektojn pri la formiĝo de la Suna Sistemo.
FONTO:


COMETA DESCOBERTO EXPELE ÁLCOOL E AÇÚCAR NO ESPAÇO // ĴUS ELTROVITA KOMETO ELĴETAS ALKOHOLON KAJ SUKERON EN LA SPACON

28-10-2015

Um cometa descoberto recentemente por um astrônomo amador da Austrália, Terry Lovejoy, deixou os cientistas do mundo intrigados. É que o Cometa nomeado de Lovejoy expele álcool e açúcar para o espaço, como se estivesse jogando cerca de 500 garrafas de vinho a cada segundo, de acordo com Nicolas Biver do Observatório de Paris, na França.
É a primeira vez que o álcool etílico, o mesmo tipo que constitui as bebidas alcoólicas, tem sido observado em um Cometa. Este também jorra um tipo de açúcar, de acordo com as novas observações de Biver, o autor principal de um artigo que foi publicado no dia 23 de outubro deste ano em ciências avançadas.

A equipe de Biver encontraram cerca de 21 moléculas orgânicas vindas do cometa.
A NASA disse em um comunicado que a descoberta "reforça a evidência de que os cometas poderiam ter sido uma fonte de moléculas orgânicas complexas necessárias para o surgimento da vida" na Terra.
Unu kometo ĵus eltrovita de Terry Lovejoy, amatora astronomo el Aŭstralio, mirigas la sciencistojn de la tuta mondo. Tiel estas, ĉar tiu kometo, nomata Lovejoy, elĵetas alkoholon kaj sukeron al la Spaco, kvazaŭ ĝi forĵetus po ĉirkaŭ 500 botelojn da vino sekunde, kiel diris Nicolas Biver, el la Observatorio de Parizo, en Francio. Ĝi estas la unua fojo, kiam la etila alkoholo, tiu sama, kiu konsistigas la alkoholajn drinkaĵojn, estas observita en kometo.
Lovejoy elĵetas ankaŭ specon de sukero, laŭ la novaj observoj de Biver, la aŭtoro de unu artikolo publikigita en la dato 23-a de oktobro de tiu ĉi jaro, en Progresintaj Sciencoj.

La skipo de Biver eltrovis ĉirkaŭ 21 organikajn molekulojn elvenintajn el la kometo.
NASA deklaris en komunikaĵo, ke tiu eltrovo “plifortigos la evidentecon, ke la kometoj povas esti estintaj fontoj de kompleksaj organikaj molekuloj, necesaj por la elapero de la vivo”, en la Tero.
FONTO:
http://br.blastingnews.com/ciencia-saude/2015/10/cometa-descoberto-expele-alcool-e-acucar-no-espaco-00626549.html


****************************************


ESPECIALISTA DEFENDE AVANÇO ESCOLAR MÁXIMO DE DOIS ANOS PARA SUPERDOTADOS​ // SPECIALISTO DEFENDAS LA TRANSSALTON SUPER ĜIS DU JAROJ POR SUPERDOTITOJ
25-10-2015Criança superdotada precisa, sim, de acompanhamento especial psicológico e educacional. Esse é o recado de Claudia Hakim, advogada especializada em direito à edução e mãe de duas crianças com superdotação, e de Daniel Minahim, psiquiatra e um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Superdotação e Alterações do Neurodesenvolvimento. 

De acordo com os dois especialistas, muitas crianças e jovens com alto ou altíssimo QI podem ser subdiagnosticadas. Isso porque muitos dos "superinteligentes" também apresentam hiperatividade, dificuldade de concentração e problemas para acordar cedo --o que pode atrapalhar a vida escolar. Crianças e jovens superdotados tendem a achar a escola chata e podem ter problemas de socialização com os colegas. 

Para Hakim, a família dos superdotados deve ser orientada para fazer o acompanhamento adequado do desenvolvimento das crianças --o que pode incluir avançar alguns anos na escola. Para ela, o limite desse avanço é de dois anos. "Se for mais do que isso, a criança provavelmente terá problemas para lidar com os colegas da turma, que serão bem mais velhos."

 La altinteligenta infano ja bezonas psikan kaj edukan specialan prizorgadon. Tio estas la rekomendo de Cláudia Hakim, brazila advokatino fakiĝinta pri rajto al edukado kaj kiu estas patrino de du infanoj kun alta inteligenteco, kaj de Daniel Minahim, brazila psikiatro kaj unu el la fondintoj de la Brazila Instituto pri Altinteligenteco kaj ŝanĝiĝoj en la Neŭrodisvolviĝado.

Laŭ tiuj du gefakuloj, multaj infanoj kaj junuloj kun alta aŭ altega IK estas subtaksitaj. Tiel estas, ĉar multaj el la "superinteligentuloj" prezentas ankaŭ hiperaktivecon, malfacilecon pri atentokoncentrado kaj problemon vekiĝi frue - kio povas malhelpi ilin en la lerneja vivo. Superinteligentaj infanoj kaj junuloj emas opinii la lernejon teda kaj povas sperti problemojn de intersociiĝo kun la kolegoj.

Laŭ Hakim, la familio de la altinteligentuloj devas esti orientitaj por adekvate prizorgadi la disvolviĝon de tiaj infanoj - kio povas inkluzivi la transsalton super kelkaj lernojaroj. Por ŝi la limo de tiu progresiga transsalto estas du lernojaroj. "Se ĝi superos tiun limon, la infano probable spertos problemon pri interrilatiĝo kun la klaskolegoj, kiuj tiam estos tre pli aĝaj ol li."
FONTO:


*********************************************************DIA DA ONU ILUMINA DE AZUL MONUMENTOS EM TODO O MUNDO // LA TAGO DE UN ILUMINIGAS PER BLUO MONUMENTOJN EN LA TUTA MONDO


24-10-2015
Mais de 300 edifícios e monumentos de 75 países ao redor do mundo serão iluminados de azul hoje (23) e amanhã (24) para comemorar o 70º aniversário das Organizações das Nações Unidas (ONU) e o Dia da ONU.

“Ao transformar o mundo no azul da ONU por um dia, podemos iluminar o caminho para um futuro melhor”, disse o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. "Sou grato pelos nossos Estados-membros estarem mostrando tão forte entusiasmo para marcar os 70 anos de apoio à paz, ao desenvolvimento e aos direitos humanos", acrescentou.

No Brasil, pelo menos 33 lugares em oito cidades serão iluminados. Entre eles, o Cristo Redentor, o Maracanã e o Palácio Guanabara (Rio de Janeiro); o Palácio Itamaraty e a Catedral de Brasília (Brasília); o Elevador Lacerda, o Farol da Barra e o Estádio da Fonte Nova (Salvador), o Viaduto do Chá, e o Palácio dos Bandeirantes (São Paulo).

Ao redor do mundo, lugares como a Casa de Ópera de Sidney, na Austrália, as pirâmides do Egito, o Empire State Building, em Nova York, e a Torre de Pisa, na Itália, irão ser "pintados" na noite desta sexta. 
Pli ol 300 
konstruaĵoj 
kaj monumentoj en 75 landoj ĉirkaŭ la mondo estas blue iluminitaj, hieraŭ (en la 23-a) kaj hodiaŭ (en la 24-a), por priomaĝi la 70-an datrevenon de la diplomatia organizaĵo "Unuiĝintaj Nacioj" (UN) kaj ankaŭ la Tagon de UN.

"Transformante la mondon per la bluo de UN, dum unu tago, ni povos ilumini la vojon al pli bona estonteco", diris la ĝenerala sekretario de UN, Ban Ki-moon. "Mi estas danka al niaj ŝtatoj-Membroj, ke ili montras tiel fortan entuziasmon elstarigi la 70 jarojn da apogo al la paco, al la progreso kaj al la homaj rajtoj", li aldonis.

En Brazilo, almenaŭ 33 lokoj en ok urboj estas iluminitaj. Inter ili estas la statuo de Kristo la Savinto, la stadiono Marakanao kaj la Palaco Gvanabaro (en Rio-de-ĵanejro); la Palaco Itamaratio kaj la Katedralo de Braziljo (en Braziljo); la Lifto Lacerda, la Lumturo de Baro kaj la Stadiono Nova Fonto (en Salvadoro); kaj la Viadukto de la Teo kaj la Palaco de la Bandejrantoj (en San-Paŭlo).

ĉirkaŭ la mondo, lokoj kiel la Domo de la Opero de Sidnejo (en Aŭstralio), la Piramidoj de Egiptujo, la konstruaĵo Empire State Building (en Nov-Jorko) kaj la Turo de Pizo (en Italujo) estis blue "pentritaj" en la hieraŭa nokto.
FONTO:
http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/10/dia-da-onu-ilumina-de-azul-monumentos-em-todo-o-mundo


/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*


Idoso é convidado para participar de programa de rádio depois de ligar e dizer que está solitário // Maljunulo estis invitita partopreni radioprogramon, post kiam li telefonis kaj diris, ke li estas soleca


22-10-2015
Um gesto de carinho e solidariedade fez toda diferença na vida de Bill Palmer, um inglês de 95 anos. Certa manhã, ele ligou para o programa de rádio do qual é fã e disse que se sentia muito sozinho. Bill casou-se ano passado com Sheila, 85 anos, com quem tinha uma amizade de mais de 30 anos. Porém, pouco tempo depois da cerimônia, Sheila caiu e foi parar no hospital. "A situação dela exigia muitos cuidados e eu não dei conta, então ela teve que ir morar em uma casa de repouso", contou Bill com a voz embargada. Desde então, ele a visita todos os dias, mas diz que sente falta de sua companheira quando está sozinho em casa. "É um inferno", relatou no ar. "Quando vou lá, sentamos juntos e dizemos que nos amamos. Ela se lembra de mim e até do dia em que nos casamos, dois de junho."

Sensibilizada, a equipe do programa enviou um táxi para a casa de Bill que o levou para o estúdio, onde ele pôde tomar café e acompanhar o programa ao vivo. Lá, contou que raramente recebe visitas: "Eu ouço rádio, vejo TV e tenho muitos amigos, mas, quando você fica velho, as pessoas param de aparecer. Essa é a vida". Diversos ouvintes ligaram para oferecer apoio e alguns até convidaram Bill para o almoço de domingo ou para passeios vespertinos, mas ele recusou todos educadamente. "Eu nem sabia que existia tanta generosidade", afirmou. Um vídeo emocionante registra o momento em que Bill abre um sorriso depois de receber um abraço do locutor do programa.

Unu bonkora kaj solidareca iniciato pozitive influis en la vivo de Bill Palmer, 95-jara anglo. Iun matenon li telefonis al la radioprogramo, kiun li tre ŝatas, kaj diris, ke li sentis sin tre sola. Bill edziĝis, en la pasinta jaro, kun Sheila, 85-jara, de kiu li estis amiko de pli ol 30 jaroj. Tamen, nelonge post la ceremonio, Sheila falis kaj enhospitaliĝis. "ŝia situacio postulis multan zorgadon, sed mi ne sukcesis helpi ŝin. Do ŝi devis ekloĝi en ripozdomo", rakontis Bill, kun la voĉo sufokita. Ekde tiam li vizitas ŝin ĉiutage, sed diris, ke li sentas la mankon de la kunulino tiam, kiam li estas sola en sia hejmo. "Estas inferece", li diris, realtempe de la programo.
"Kiam mi vizitas ŝin, tiam ni kunsidas kaj diras, ke ni amas unu la duan. ŝi memoras min kaj ankaŭ la tagon, en kiu ni geedziĝis, en la dua de junio."

Kortuŝite, la oficistaro de la programo irigis taksion al la domo de Bill, kaj kondukigis lin al la studio, kie li povis trinki kafon kaj spekti la programon dum ties okazo. Tie li rakontis, ke malofte li ricevas vizitojn: "Mi aŭskultas radion kaj spektas televidilon, sed okazas, ke, kiam oni maljuniĝas, tiam la homoj ĉesas aperi". Jen tiam multaj aŭskultantoj telefonis, por proponi helpon al li, kaj kelkaj eĉ invitis Bill por la tagmanĝo en la dimanĉo aŭ por vesperaj promenoj, sed tamen li ĝentile rifuzis ĉiujn. "Mi ne supozis, ke ekzistas tiom da bonkoreco", li asertis. Unu emocia videajxo montras la momenton, en kiu Bill aperigis rideton, ricevinte brakumon de la parolisto de la programo.

FONTO:

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/


CIENTISTAS PODEM TER ENCONTRADO MEGAESTRUTURA ALIENÍGENA // SCIENCISTOJ EBLE ELTROVIS ALIPLANEDANAN MEGASTRUKTURON20-10-2015


Em uma estrela muito, muito distante da Terra (mais precisamente a 1.480 anos-luz), “caçadores de planetas” podem ter descoberto uma estrutura alienígena no espaço. Essa história poderia até parecer um roteiro da trilogia Star Wars, se não fosse real.


O telescópio espacial Kepler da Nasa localizou em 2009 uma estrela entre as constelações de Cisne e Lira da Via Láctea, a KIC 8462852. Ela era estudada como qualquer outra das 150 mil estrelas encontradas pelos pesquisadores do “Caçadores de Planetas” – programa que examinou os padrões de luz emitidos por astros.


No entanto, em 2011, os cientistas perceberam que o padrão de luz da KIC 8462852 estava irregular. Ele sugere que um grupo complexo de objetos está orbitando a estrela. Geralmente, esses artefatos indicam a formações de um novo planeta. Mas no caso do KIC 8462852, essa afirmação é incorreta, já que a estrela é muito antiga.


Nós nunca tínhamos visto nada como esta estrela. Foi muito estranho”, disse Tabetha Boyajian, astrônoma na Universidade de Yale, à revista Atlantic. “Achamos que os dados pudessem estar incorretos, mas tudo checava.”
En stelo tre, tre malproksima de la Tero (pli precize 1.480 lumjaroj for), “ĉasistoj de planedoj” povas esti eltrovintaj aliplanedanan strukturon en la Spaco. Tia historio eĉ povus esti filmteksto de la trilogio Star Wars, se ĝi ne estus reala.


La spaca teleskopo Kepler, de Nasa, lokalizis, en 2009, unu stelon inter la konstelacioj Cigno kaj Liro, nome KIC 8462852. Ĝi estis studata kiel iu ajn alia el la 150 mil steloj eltrovitaj de la esploristoj de “Ĉasistoj de Planedoj” - la programo, kiu ekzamenas la regulecon de la lumoj emisiitaj de astroj.


Okazas tamen, ke, en 2011, la sciencistoj perceptis, ke la lumemisiado de KIC 8462852 estis neregula. Ĝi sugestas, ke kompleksa grupo da objektoj estas orbitanta ĉirkaŭ tiu stelo. Ĝenerale tiaj aferoj indikas la formiĝon de iu nova planedo. Tamen, okaze de KIC 8462852, tiu indiko estas neĝusta, ĉar tiu stelo estas tre malnova.


Antaŭe ni estis vidintaj nenion similan kiel pri tiu stelo. Estis tre strange”, diris Tabetha Boyajian, astronomino el la Universitato Jalo, al la revuo Atlantic. “Ni eĉ trovis, ke la donitaĵoj povas esti malĝustaj, sed okazas, ke ĉio estis en ordo.”
FONTO:

 **************************

PAIS CONGELAM A FILHA DE DOIS ANOS, COM ESPERANÇA DE A VER "RENASCER" // GEPATROJ KONGELIGIS SIAN DUJARAN FILINON, ESPERANTE, KE ŜI RENASKIĜOS

16-10-2015

Menina tailandesa morreu de cancro com apenas dois anos. Pais recorreram à criogenia, técnica que que vai preservar o cérebro da menina no estado em que se encontrava momentos após a sua morte.

Após a chegada ao Arizona, o corpo foi inundado com químicos chamados "crioprotetores", que arrefecem as células a -120ºC sem formação de gelo, um processo conhecido como vitrificação. Depois, o corpo é arrefecido ainda mais, até aos -196ºC, e armazenado indefinidamente em nitrogênio líquido.​

A Alcor diz que sua ação é "uma experiência no sentido literal da palavra". A ONG não promete uma segunda vida, mas diz que a criogenia é um "esforço para salvar vidas". Einz é a 134ª paciente da Alcor e a mais nova.

Não é possível saber se Einz vai "renascer", mas os pais não desistem, continuando a lutar até que esse milagre aconteça.
Tajlanda infanino mortis je kancero, havante nur du jarojn. Ŝiaj gepatroj, tamen, faris uzon de la kriogeniko, la tekniko, kiu konservos la cerbon de la knabineto en la sama stato, en kiu ĝi troviĝis momentojn tuj post ŝia morto. 

Alveninte al la usona ŝtato Arizono, la korpo de Matheryin (alnome, Einz), estis inundita per kemiaĵoj nomataj krioprotektantoj, kiuj malvarmigis ĝiajn ĉelojn ĝis -120ºC, sen formado de glacio, en procedo nomata vitrigo. Poste la korpo estis malvarmigita ankoraŭ pli, ĝis -196ºC, kaj estas konservata senfine en likva nitrogeno.

Alcor la organizacio respondeca pri tiu procedo, diris, ke tiu afero estas eksperimento, laŭ la laŭlitera senco de la vorto. Tiu NO ne promesas duan vivon, sed ĝi diras, ke la Kriogenio estas unu klopodo por savi vivojn. Einz (la infanino) estas la 134-a paciento de Alcor, kaj la plej juna.

Ne estas eble scii, ĉu Einz renaskiĝos, sed tamen ŝiaj gepatroj ne rezignemas, daŭrante peni, ĝis tia miraklo okazos.
FONTO:
http://www.tvi24.iol.pt/acredite-se-quiser/criogenia/congelam-a-filha-de-dois-anos-com-esperanca-de-a-ver-renascer


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ATIVIDADE SOLAR INTENSA // FORTA SUNA AKTIVECO

13-10-2015Um gigantesco buraco (Coronal Hole) na atmosfera do sol se abriu e uma ampla corrente de vento solar está fluindo para fora dela. Isso é chamado de um “buraco coronal.” 

Uma nova mancha solar está emergindo sobre a face oriental do sol, o que representa uma ameaça para emissão de flares solares da classe M.

Durante os próximos dias nesta região ativa do sol ainda sem numeração estará jogando material para cima e para fora do sol como um arauto do seu surgimento.

Durante grande parte desta semana, o ambiente da Terra no espaço será dominado por ventos que fluem a partir deste gigantesco buraco coronal. Isso deve ativar algumas belas auroras na região do Ártico. Os meteorologistas da NOAA estimam em 40% a possibilidade de tempestades geomagnéticas hoje, aumentando para 60% em 15 de outubro na medida em que a Terra se move mais profundamente para dentro do fluxo de vento solar ejetado pelo sol.Giganta truo (Coronal Hole) ĵus malfermiĝis en la atmosfero de la Suno, kaj ampleksa suna vento estas fluanta el ĝi. Tio estas nomata “krona truo”.

Nova suna makulo elĵetiĝas el la orienta surfaco de la Suno, kio estas minaco pri eligo de sunaj flamlumoj de la klaso M.

En la venontaj tagoj, en tiu aktiva regiono de la Suno, ankoraŭ nenombrita, estos elĵetiĝanta materialo, supren kaj eksteren de la Suno, kiel heroldo pri ĝia elapero.

Dum granda parto de tiu ĉi semajno, la spaca medio de la Tero estos regata de ventoj fluantaj el tiu giganta krona truo. Tio devos aktivigi kelkajn belajn aŭrorojn sur la regiono de Arkto. La meteorologoj de NOAA (Nacia Oceana kaj Atmosfera Administro) taksas je 40% la eblecon pri geomagnetaj tempestoj hodiaŭ (en la 13-a), kio pliiĝos al 60% en la 15 de oktobro, proporcie kiam la Tero moviĝos pli profunden en la fluon de la vento elĵetata de la Suno.
FONTO:
http://meioambienterio.com/2015/10/9923/atividade-solar-intensa.html


************************DEPENDÊNCIA DE ‘MEMÓRIA DIGITAL’ ESTÁ PREJUDICANDO MEMÓRIA HUMANA, DIZ ESTUDO // DEPENDEMO DE 'CIFERECA MEMORO' ESTAS MALUTILANTA LA HOMAN MEMORON, DIRAS ESTUDAĴO07-10-2015


O uso indiscriminado de tecnologias digitais está enfraquecendo a memória dos seres humanos, revelou uma nova pesquisa.
O estudo, conduzido pela Kaspersky Lab, empresa de cibersegurança sediada no Reino Unido , constatou que as pessoas vêm recorrendo a computadores e dispositivos móveis para guardar novas informações em vez de usar seus próprios cérebros.
Segundo a pesquisa, muitos adultos que ainda se lembravam de números de telefone durante a infância não conseguiam memorizar os números de telefone do trabalho ou de parentes próximos.
Maria Wimber, da Universidade de Birmingham, na região central da Inglaterra, disse que o hábito de usar as máquinas para buscar informação "impede a construção de memórias de longo prazo".
O estudo, que analisou os hábitos de memória de 6 mil adultos no Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, constatou que mais de um terço dos entrevistados afirmou que recorreria primeiro a computadores e dispositivos móveis para buscar informações do que à própria memória.
La senkontrola uzado de ciferecaj teknikaĵoj estas malfortiganta la memoron de la homaj estuloj, kiel rivelis nova esploro.


La studaĵo, gvidita de Kaspersky Lab, firmao pri retsekureco, kun sidejo en Unuiĝinta Reĝlando, konstatis, ke la homoj estas utiligantaj komputilojn kaj porteblajn aparatojn, por gardi novajn informojn, anstataŭ uzi siajn proprajn cerbojn.
Laŭ la esploro, multaj adoltoj, kiuj ankoraŭ memoris numerojn de telefono el la infanaĝo, ne sukcesis enmemorigi la telefonnumerojn de la laborejo aŭ de proksimaj parencoj.


Maria Wimber, el la Universitato de Birmingamo, en la centra regiono de Anglujo, diris, ke la kutimo utiligi la maŝinojn, por serĉi informojn, “malebligas la konstruon de longedaŭraj memoraĵoj”.


La studaĵo, kiu analizis la kutimojn pri enmemorigo de 6 mil plenkreskuloj en Unuiĝinta Reĝlando, Francujo, Germanujo, Italujo, Hispanujo, Belgujo, Nederlando kaj Luksemburgio, konstatis, ke pli ol unu triono de la enketitoj asertis, ke ili pli ofte serĉas informojn en komputiloj kaj porteblaj aparatoj, ol en la propra memoro.
FONTO:

 

 

 

 

 

NA ETIÓPIA, LIXO VIRA JOIA // EN ETIOPUJO RUBAĴOJ ALIIĜAS EN JUVELOJN

06-10-2015
O lixo de uns vira acessórios para a cabeça da tribo seminômade Daasanach, do Vale do Omo, na Etiópia. De uma forma criativa e sustentável, eles usam os resíduos como acessórios para a cabeça. Com isso, tampinhas de garrafa, relógios quebrados e outros itens prateados transformam-se em joias.


O fotógrafo francês Eric Lafforgue que conviveu com a tribo durante vários anos, diz que a tribo é composta de cerca de 50 mil pessoas. Todos coletam materiais. “Eles não vendem os acessórios porque acreditam que as tampinhas e outros metais e plásticos fazem parte da identidade deles”, conta Eric.


Além da estética, o uso identifica a função social do indivíduo. As crianças começam a usar as perucas mais básicas. Já as mulheres mais velhas usam as mais pesadas. Os homens usam tampões de garrafa até o casamento. Depois, usam ornamentos mais básicos.


Para evitar que os acessórios estraguem, os integrantes da tribo dormem em travesseiros de madeira. Afinal, eles demoram semanas para produzirem essas joias.
La rubaĵoj forĵetitaj de aliuloj ŝanĝiĝas en ornamaĵojn sur la kapoj de la membroj de la duonnomada etna homgrupo Dasaneĉoj, kiu vivas en la Valo Omo, en Etiopujo. Per kreiva kaj daŭrigebla maniero, ili reutiligas forĵetaĵojn, kiel galanteriojn por la kapo. Pro tio, botelkovriletoj, difektitaj horloĝoj kaj aliaj arĝentitaĵoj tie transformiĝas en juvelojn.


La franca fotografisto Eric Lafforgue, kiu kunvivis kun tiu tribo multajn jarojn, diris, ke ĝi konsistas el ĉirkaŭ 50 mil homoj, kaj ke ĉiuj ili kolektas postrestintajn materialojn. “Ili ne vendadas tiajn akcesoraĵojn, ĉar ili kredas, ke la botel-fermiloj kaj aliaj metaloj kaj plastaĵoj rilatas al ilia kultura identeco”, rakontis Eric.


Krom pro estetika celo, tiaj kap-ornamaĵoj identigas ankaŭ la socian rolon de ĉiu dasaneĉo. La infanoj unue uzas la harbelaĵojn plej simplajn, sed la pli aĝaj virinoj uzas tiujn pli pezajn. La viroj portas sigelilojn de ladskatoletoj, ĝis ili edziĝas. Poste, ili ekuzas ornamaĵojn pli simplajn.


Por eviti, ke la akcesoraĵoj damaĝiĝu, la membroj de la tribo dormadas sur kapkusenoj el ligno. Tio pravigeblas, ĉar ili bezonas semajnojn, por produkti tiujn juvelarojn.

FONTO:

 

***********************************

 

POBREZA MUNDIAL TEM QUEDA HISTÓRICA // MONDA MALRIĈECO HAVAS HISTORIAN MALPLIIĜON


05-10-2015


A extrema pobreza deve cair pela primeira vez este ano, atingindo menos de 10% da população mundial, sem deixar de ser "muito preocupante na África subsaariana", aponta um relatório do Banco Mundial divulgado neste domingo.


Um total de 702 milhões de pessoas, contra 902 milhões em 2012, deverá viver neste ano abaixo da linha de pobreza, com um valor que a instituição subiu de US$ 1,25 para US$ 1,90 por dia, levando em conta a inflação, assinala o relatório.


Em 2012, quando foram divulgados os últimos dados, os menos favorecidos representavam 13% da população mundial, proporção que era de 29% em 1999.


"Somos a primeira geração na História que pode eliminar a extrema pobreza", elogiou Jim Yong Kim, presidente da instituição, que realiza na próxima semana sua Assembleia Geral em Lima, juntamente com o Fundo Monetário Internacional.


Segundo Kim, esta redução é resultado de um crescimento dinâmico da economia e do investimento em saúde e educação, além de mecanismos de proteção social que impediram milhões de pessoas de "voltar a cair na pobreza".


O executivo espera que a melhora "dê um novo impulso" à comunidade internacional, paralelamente à aprovação recente pela Organização das Nações Unidas dos novos objetivos de desenvolvimento sustentável que incluem a erradicação da extrema pobreza.
La ekstrema malriĉeco devos havi sian plej malaltan procenton la unuan fojon, en ĉi tiu jaro, atingonte malpli ol 10% de la tutmonda popolo, ne povante ne esti “tre maltrankvilige en Subsahara Afriko”, kiel montras refero de la Monda Banko, publikigita lastdimanĉe (en la 4-a).
Entute 702 milionoj da homoj, kompare kun 902 milionoj en 2012, devos vivi ĉi-jare sub la limo de la malriĉeco, havante la averaĝan monkvanton, kiun la institucio takse plialtigis de po US$1,25 al po US$ 1,90 tage, konsiderante la inflacion - montras la referon.


En 2012, kiam estis publikigitaj la lastaj tiaj donitaĵoj, la plej malfavoritaj teranoj nombris 13% de la tutmonda popolo, proporcio kiu diferencis de la procento de 29% en 1999.


Ni estas la unua generacio en la Historio, kiu povas estingi la ekstreman malriĉecon”, prilaŭdis Jim Yong Kim, la prezidanto de la institucio, kiu okazigos en la venonta semajno sian Ĝeneralan Asembleon en Limo, kune kun la Internacia Mona Fonduso.


Laŭ Kim, tia malpliiĝo estas la rezulto de la dinamika kreskado de la ekonomio kaj de investado por sano kaj edukado, krom rimedoj de socia protektado, kiuj malebligis milionojn da homoj “refali en la malriĉecon”.
FONTO:

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

CIENTISTAS JÁ PODEM CRIAR 1º ANTICONCEPCIONAL MASCULINO // SCIENCISTOJ JAM POVAS ELKREI LA UNUAN VIRSEKSAN ANTIKONCIPILON02-10-2015


Pesquisadores da Universidade de Osaka, no Japão, identificaram a proteína presente no sêmen que é responsável pela penetração do espermatozoide no óvulo e, portanto, responsável por fecundá-lo. A descoberta abriu caminho para a criação do primeiro anticoncepcional masculino do mundo e também para ampliar os tratamentos para a infertilidade. O estudo foi publicado nesta quinta na revista “Science”. A proteína é chamada de calcineurina e está ligada ao transporte de cálcio no organismo. A calcineurina está presente em vários tipos de células, desde os espermatozoides até os linfócitos do sistema imunológico.
Os cientistas, liderados por Masahito Ikawa, conseguiram isolar o tipo específico que está presente no espermatozoide. Esse tipo de calcineurina está diretamente relacionado à mobilidade do gameta. Quando há deficiência, a parte intermediária da cauda do espermatozoide não consegue se dobrar e assim ele não tem o impulso necessário para penetrar a membrana que protege o óvulo, apesar de conseguir nadar normalmente.
Com técnicas de engenharia genética, o professor Haruhiko Miyata criou camundongos com deficiência de calcineurina no sêmen e descobriu que esses machos eram inférteis.
A equipe também descobriu que camundongos selvagens tratados com inibidores de calcineurina – como ciclosporina e FK506 – se tornaram estéreis em duas semanas. Depois de uma semana sem ingerir os inibidores, eles voltaram a ser férteis.
Essa pesquisa deve abrir o caminho para a criação de um remédio que iniba a proteína responsável pela penetração do espermatozoide no óvulo.
Esploristoj de la Universitato de Osakio, en Japanujo, identigis la proteinon estantan en la spermo, respondecan por la penetro de la spermatozoo en la ovolon kaj, do, respondecan fekundigi tiun ĉi. Tiu eltrovo malfermis vojon al la elkreo de la unua virseksa kontraŭkoncipilo en la mondo, kaj ankaŭ al la plimultigo de la kuracoj de la nenaskigipoveco. La studaĵo estis publikigita lastĵaŭde (en la 1-a), en la revuo “Science”. La proteino estas nomata kalcineŭrino, kaj ĝi respondecas pri la transporto de kalcio en la organismo. La kalcineŭrino troveblas en multaj tipoj de ĉeloj, ekde la spermatozooj ĝis la limfocitoj de la imuna sistemo.
La sciencistoj, gviditaj de Masahito Ikawa, sukcesis apartigi la specifan tipon estantan en la spermatozoo. Tiu tipo de kalcineŭrino estas rekte rilata al la moviĝeco de la (virseksa) gameto. Kiam okazas io nesufiĉiga, tiam la vosto de la spermatozoo ne sukcesas fleksiĝi, kaj tial ĝi ne havas la necesan impulson por trapenetri la membranon kiu protektas la ovolon, kvankam ĝi povas normale naĝi.
Per teknikoj de la genetika inĝenierio, Profesoro Haruhiko Miyata kreskigis virmusojn havantajn ne sufiĉe da kalcineŭrino, kaj li eltrovis, ke ili estas nefekundigemaj.
La skipo malkaŝis ankaŭ, ke la sovaĝaj musoj, kiuj englutis inhibantojn de kalcineŭrino – kiel ciklosporino kaj FK506 – fariĝis sterilaj post du semajnoj. Tamen, post unu alia semajno ne ingestinte la inhibantojn, ili refariĝis naskigipovaj.
Tiu esploro devos ebligi la elkreon de kuracilo, kiu inhibos la proteinon respondecan por la penetro de la spermatozoo en la ovolon.
FONTO:

 

*******************

 

PAI E PADRASTO LEVAM JUNTOS NOIVA AO ALTAR NA HORA DO CASAMENTO // PATRO KAJ DUONPATRO KONDUKIS KUNE FIANĈINON AL LA ALTARO, ĈE LA HORO DE ŜIA EDZINIĜO01-10-2015


"Famílias são o que a gente quer que elas sejam. Faça com que elas girem em torno dos seus filhos, não do seu ego." Foi assim que a fotógrafa americana Delia D. Blackburn apresentou em sua página no Facebook uma série de fotografias que viralizou na internet.


As imagens são um registro de um "momento mágico", segundo a fotógrafa, quando Todd Bachman, 43, interrompeu o casamento de sua filha, Britanny Peck, de 21 anos, para que o padrasto dela, Todd Cendrosky, 45, também a acompanhasse rumo ao altar.


O gesto foi mantido em segredo por Bachman até o início da celebração realizada no sábado passado no Estado de Ohio, nos Estados Unidos.


"As pessoas ficaram confusas a princípio. Depois, não restou um olho sem lágrimas na cerimônia", escreveu Blackburn. "Parabéns a Todd Bachman por mostrar aos seus filhos o que é o verdadeiro amor. Por favor, compartilhem para que a gente possa espalhar gentileza."


Usuários do Facebook atenderam em peso ao pedido. Desde que foi publicado, há três dias, o post já recebeu mais de 1,3 milhões de curtidas e foi compartilhado 571 mil vezes.


Em entrevista ao jornal local , Bachman explicou que, dias antes do casamento, sua filha estava angustiada com a decisão de quem a levaria ao altar, porque tanto seu pai quanto seu padrasto tiveram um papel importante em sua vida.
"Ela me ligou e disse 'Pai, algo está me incomodando...'. Respondi a ela que tinha algo planejado. Ela estava muito dividida, e a última coisa que queria ela que ela ficasse assim", disse Bachman.


A relação entre os dois homens nem sempre foi tranquila durante a infância de Britanny, e Cendrosky não esperava ter papel algum na celebração.


A emoção de Cendrosky no momento em que Bachman foi buscá-lo ficou clara nas fotos do casamento.


"Agradecê-lo por todos os anos em que ele ajudou a criar nossa filha não seria suficiente", disse Bachman em entrevista à emissora local WKYC-TV. "Não haveria forma melhor de fazer isso do que pedir a ele para me ajudar a levá-la ao altar."Familio estas tio, kion ni volas, ke ĝi estu. Faru, ke ĝi ekzistu ĉirkaŭ la filoj, sed ne ĉirkaŭ la egoo”. Tiel la usona fotografistino Delia D. Blackburn prezentis en sia fejsbuka paĝo serion da fotografaĵoj, kiuj furoregis en Interreto.

La bildoj estas la registro de iu “magia momento”, laŭ la fotografistino, kiam Todd Bachman, 43-jara, interrompis la edziniĝon de sia filino, Britanny Peck, 21-jara, por ke ŝia duonpatro, Todd Cendrosky, 45-jara, ankaŭ akompanu ŝin al la altaro.

La iniciato estis tenata en sekreto de Bachman, ĝis la komenciĝo de la ceremonio, realigita en la pasinta sabato (la 26-a), en la ŝtato Ohio, Usono.

La ĉeestantoj konfuziĝis komence, sed poste restis neniu okulo sen larmoj dum la ceremonio”, skribis Blackburn. “Gratulon al Todd Bachman, ke li montris al siaj gefiloj, kio estas la vera amo. Bonvolu, kundividu tion, por ke ni disdonu ĝentilecon.”
Uzantoj de Fejsbuko akceptis amase la peton. Depost kiam ĝi estis publikigita, antaŭ tri tagoj, la enaĵo jam ricevis pli ol 1,3 milionoj da ŝatindikoj kaj estis kunvidita 571 mil fojojn.


Dum intervjuo al la loka ĵurnalo, Bachman klarigis, ke tagojn antaŭ la geedziĝo, lia filino estis afliktiĝinta pri la decido, kiu kondukos ŝin al la altaro, ĉar kaj ŝia patro kaj ŝia duonpatro plenumis gravan rolon en ŝia vivo.
Ŝi telefonis al mi kaj diris: 'Patro, io ĉagrenas min…'; Tiam mi respondis al ŝi, ke mi havas planon. Ŝi ja estis tre hezita, kaj mi tute ne volis, ke ŝi restu tia”, diris Bachman.

La rilato inter la du viroj ne ĉiam estis trankvila dum la infaneco de Britanny, kaj Cendrosky tute ne esperis grave partopreni en tiu ceremonio.

La emocio de Cendrosky, en la momento, kiam Bachman iris por enceremoniigi lin, estas klara, laŭ la fotoj de la geedziĝo.


Danki al li por ĉiuj jaroj, en kiuj li helpis eduki nian filinon, ne estus sufiĉe”, diris Bachman, dum intervjuo al la loka elsendejo WKYC-TV. “Ne estus pli bona maniero esprimi tion, ol peti al li, ke li helpu min konduki ŝin al la altaro”.
FONTO: