sexta-feira, 25 de janeiro de 2013

LA PREPOZICIOJ EN LA FUNDAMENTO DE ESPERANTO (SEN IKSOJ)** AL **

simile al ĉiu lingvo nacia
cedante al la peto de multaj
povos servi al ĉiuj kiel modelo
povus rilati al ili sufiĉe kritike
kritike proprigi al si ĉiujn riĉigojn
mi rekomendas al ĉiu, kiu volas
mi rekomendas al tiuj, kiuj deziras
alportas al nia afero ne utilon
rozo apartenas al Teodoro
Al leono ne donu
Diru al la patro
donu al mi panon
Donu al la birdoj akvon
iras nun al la onklo
patro donis al mi dolĉan pomon
Rakontu al mia juna amiko
Mi deziras al vi bonan tagon
mi redonas al vi la monon
vi pruntis al mi
poste prunti al mi
kaj al ĉiu el la infanoj
Diru al mi vian nomon
Ne skribu al mi tiajn longajn leterojn
Venu al mi hodiaŭ vespere
Mi rakontos al vi historion
vi diros al mi la veron
domo apartenas al li
Montru al ili vian novan veston
frato diris al Stefano, ke
mi montris al la infano
vizito faris al li plezuron
mi venis al li, li dormis
tuj venus al mi
ne respondas al mi
mi pardonos al li
ŝi sendu al mi kandelon
Al homo, pekinta senintence
Li venis al mi tute ne atendite
li diras al mi la veron
li diris al mi la veron
ĉiam diradis al mi la veron
antaŭe diris al mi la veron
estis dirinta al mi la veron
Li diros al mi la veron
vi venos al mi, li
antaŭe diros al mi la veron
estos dirinta al mi la veron
vi venos al mi, li diros
li dirus al mi la veron
antaŭe dirus al mi la veron
estus dirinta al mi la veron
diru al mi la veron
diru al mi antaŭe la veron
estu dirinta al mi la veron
volas diri al vi la veron
ĝi apartenas al mi
estos pagita al vi baldaŭ
li donis al mi teon kun sukero
petu lin al mi
ni aldonas al la vorto la finon
loko flugis al la ĝardeno
ne montras al ni, kian prepozicion
obei al la patro
pardoni al la malamiko
pardoni al la malamiko lian kulpon
jam fari al si grandan serion
ni aldonas al ili la literon
Aldonante al la vortoj montraj
Aldonante al la vortoj demandaj
li donis al vi jesan respondon
alflugis al la domo kaj surflugis
mian fotografaĵon al mia patro
Alportu al mi metron da nigra
tiel malhelpis al mi, ke
Ŝi kombas al si la harojn
levis sin al la tegmento
tre plaĉis al mi
vespere venos al ni
Preĝu al la Sankta Virgulino
ĉi kampo al nia domo
li malhelpas al ni
Li venigis al si el Berlino multajn
junulo aliĝis al nia militistaro kaj kuraĝe
de loko al loko
kuracisto konsilis al mi iri en ŝvitbanejon
Rakontu al mi vian malfeliĉon
povos helpi al vi
povos veni al vi hodiaŭ
kiujn rakontas al li la plej nekredindaj
Li donis al mi monon
tuj redonis al li
Mi diris al la reĝo
al Lia Episkopa Moŝto
dua: al Lia Grafa Moŝto
al Lia Moŝto, Sinjoro
simile al ĉiu lingvo nacia
cedante al la peto de multaj
povos servi al ĉiuj kiel modelo

** ANSTATAŬ **

Anstataŭ kafo li donis
Anstataŭ la vorto je

** antaŭ **
antaŭ ol komenci la legadon
Antaŭ la domo staras arbo
Antaŭ tri tagoj mi vizitis
antaŭ ol vi venos
kiu mortis antaŭ nelonge
vidi eĉ antaŭ nia nazo
Oni metis antaŭ mi manĝilaron
Antaŭ nia militistaro staris granda
ĉiu, antaŭ ol komenci la legadon

** apud **

filo staras apud la patro
sin trovas apud la pordo
tutan horon apud la fenestro
gefianĉoj staris apud la altaro
Li sidas apud la tablo kaj dormetas
promenante apud la reloj de fervojo

** ĉe **

li estis ĉe mi
Je la lasta fojo mi vidis lin ĉe vi
ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo

** DA **

havas centon da pomoj
havas milionon da loĝantoj
duon) da kuleroj kaj du dekduojn
aŭ milo da jaroj) faras miljaron
Kvar metroj da tiu ĉi ŝtofo kostas
aŭ da frankoj
grandan serion da aliaj pronomoj kaj adverboj
aĉetita funto da teo tiu ĉi komercisto
senpage funton da sukero
glaso da vino estas glaso plena
mi metron da nigra drapo
aĉetis dekon da ovoj
ducent kilometrojn da longo
staris amaso da homoj
multo) da birdoj
nur kelke da homoj
kelke da plumoj
precipe aroj da bellanaj ŝafoj
mi multon da pakaĵo
havas multe da mono
kaj kelke da seĝetoj
granda serio da pafilegoj
de kelke da minutoj mi aŭdis

** DE **

Atentan tralegon de la Fundamenta Krestomatio
aŭ skribitaj de mi mem
Aŭtoro de la lingvo Esperanto
ĉiam alproprigo de stilo erara
Ĉiuj loĝantoj de regno estas regnanoj
Ĉiuj parencoj de mia edzino estas miaj
ĉiujn angulojn de la ĉambro
De la patro mi ricevis
dek fingroj de siaj manoj
dependas ne de la prepozicio
dependas ne de la prepozicio, sed de aliaj kaŭzoj
Du ekbriloj de fulmo trakuris
dudek duan de Februaro
dudek duan de Februaro de la jaro
edzino de kuracisto estas kuracistedzino
eksteran flankon de nia domo
estas aĉetita de mi
estas korektitaj de mi en tia grado
estas skribitaj de aliaj personoj ili estas
estas verkitaj de personoj,
estis mortigita de neniu
estos pagataj de mi
For de tie ĉi!
gardos lin de blinda kaj senkritika alproprigo
Glaso de vino estas glaso
ĝi de alia loko flugis
havas signifon de mezuro
Hodiaŭ estas la dudek sepa (tago) de Marto
ili devenas de Izraelo
kaj de la frato
kaj de la frato mi ricevis
kaj mi de teruro ne sciis
kaj pranepoj de reĝo estas reĝidoj
ke de nun la ŝuldoj
ke ĝi de alia loko flugis
kelkfojan tralegon de tiu ĉi libro
kiel modelo de esperanta stilo
kiel modelo de esperanta stilo kaj gardi
klara akvo de la rivero
kondiĉan rimedon de reciproka komunikiĝado
kvar kvinonoj de dek
La acideco de tiu ĉi vinagro
La acideco de tiu ĉi vinagro estas
La alteco de tiu monto
la avino de miaj infanoj
la bogefratoj de mia edzino
la bopatro de mia edzino
la bordo de la maro staris
la branĉoj de la arbeto
la celo de la flugado
la ĉapelo de la patro
la daŭro de du jaroj
la daŭro de kelke da minutoj
La dentoj de leono estas akraj
la domo de liaj estontaj bogepatroj
La dudeka (tago) de Februaro
La edzino de mia nevo
La edzino de mia patro estas
La ekstero de tiu ĉi homo
la kajero de la juna fraŭlino
La kanto de la birdoj estas agrabla
la klareco de la senco
la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj
la legadon de la esperanta literaturo
la lingvon de pereiga disfalo
la lingvon de pereiga disfalo je diversaj
La loĝantoj de unu regno estas samregnanoj
la loĝantoj de unu urbo estas samurbanoj
la loko de la flugado
La mano de Johano estas pura
la nevino de mia edzino estas
la nevino de mia edzino estas miaj
la nomo de la scienco mem
la ordono de mia estro
La patro de mia edzino estas
La personoj, kiuj ne komprenas la uzadon de la artikolo
la peto de multaj esperantistoj
la poŝo de mia pantalono
la poŝo de mia pantalono mi portas
la poŝo de mia surtuto
la projekto de la inĝenieroj
la radojn de veturanta vagonaro
la radojn de veturanta vagonaro kaj mortiĝis
La regnestro de nia lando estas bona
la reloj de fervojo
La riĉeco de tiu ĉi homo
La riĉeco de tiu ĉi homo estas
La sepan tagon de la semajno Dio elektis
la suferojn de siaj najbaroj
la tegmento de la domo
la uzadon de la artikolo
la vestojn de la malsanulo
lerte kaŝita de vi
li estas de meza kresko
li forkuris de mi
Li paliĝis de timo kaj poste
li ruĝiĝis de honto
lingvon helpantan de la tuta mondo
Metro de drapo signifus metron, kiu kuŝis sur drapo
Mi eksaltis de surprizo
Mi sciigas de mia filo
Mi venas de la avo
modela stilo de tiu ĉi lingvo
ne deflankiĝu de la stilo
Ne deprenante de la lernanto la eblon
nur deflugis de la arbo
nur deflugis de la arbo, alflugis
per helpo de gramatikaj finiĝoj
per helpo de vortaro hispana-germana
rimedon de reciproka komunikiĝado
Savonto de la mondo
sepan tagon de la semajno
simpla kunligado de vortoj
Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj
Tri estas duono de ses
tuja plenumo de mia deziro
tuta supraĵo de la lago estis
tuta supraĵo de la lago estis kovrita
tutan tagon de loko al loko
Unu tago estas tricent-sesdek-kvinono aŭ tricent-sesdek-sesono de jaro
unua monato de la jaro
unua tago de la jaro
vento forblovis de mia kapo la ĉapon
volonte aĉetata de mi

** DUM **

li estas nur unufoja mensoginto, dum vi estas ankoraŭ nun ĉiam mensoganto

** EKSTER **

ĝi estas ekster la ĉambro
Mi staras ekster la domo
Ekster tio el
Li loĝas ekster la urbo

** EL **

El ĉiuj miaj infanoj
El ĉiuj siaj fratoj
El ŝiaj multaj infanoj
minuto konsistas el sesdek sekundoj
al ĉiu el la infanoj
la gastoj el sia domo
kaldrono; el la kaldrono
El sub la kanapo
El la dirita regulo
el ili ĉiu povas
Ekster tio el la diritaj vortoj
Li eliris el la dormoĉambro
skribilaro konsistas el inkujo, sablujo
kiu konsistis el telero, kulero
estas faritaj el tolo
al si el Berlino multajn librojn
El la tri leteroj

** EN **

celon nur en tiu okazo
li trovas en la literaturo
eldoni verkojn en Esperanto; ĉar
eldonas verkon en Esperanto
Ĉiuj artikoloj en la Fundamenta Krestomatio
de mi en tia grado
la stilo en ili ne deflankiĝu
Varsovio, en Aprilo 1903
patro estas en la ĉambro
En la tago
kaj en la nokto
Dio kreis en la sesa tago
mi legos en ĉiu tago
tutan libron en kvar tagoj
Ili estas en la ĝardeno
ankaŭ estas en la ĝardeno
En la vintro
lavis min en mia ĉambro
lavis sin en sia ĉambro
En la lingvo
vidis nin en la salono
estas konstruota en la daŭro
loĝis longe en nia urbo
kaldrono, en kiu sin trovas
Mi estas en la ĝardeno
Mi iras en la ĝardenon
birdo flugas en la ĉambro
ĝi estas en la ĉambro
La flugas en ĝi
birdo flugas en la ĉambron
flugas nun en ĝin
kaj vojaĝas en Hispanujo
ĉambro vojaĝas en Hispanujon
En la salono estis
kiel en la aliaj lingvoj
povas en la unua tempo
kiu estas en la unua tago
birdo flugis en la ĝardenon
tie ĉi en akuzativo ne ĉar
trovis antaŭe en la ĝardeno
flugado); en tiaj okazoj
aŭ en Parizon
kaj iris en diversajn flankojn:
konas neniun en tiu ĉi urbo
estas hodiaŭ en kolera humoro
kiu kuŝis en la forno
kaj eniris en la manĝoĉambron
En mia skribotablo
glaso, en kiu antaŭe
birdoj flugas en la aŭtuno
En la ĉambro sidis
tagon, en kiu li estis
Malamiko venis en nian landon
En somero ni veturas
kaj en vintro ni veturas
En varmega tago
amas promeni en arbaro
ĝi enhavis en si ian suspektan
En tiuj ĉi boteletoj
kun li en granda amikeco
kiuj loĝas en Rusujo, estas
neniu lasas en sian domon
maristo dronis en la maro
En nia lando
En somero ni trovas
tute malvarmeton en densaj arbaroj
kaleŝo enveluris en la korton
En la kota
soleno estos en la nova preĝejo
festo estos en la domo
En la printempo
En la daŭro
domo, en kiu oni lernas
domo, en kiu oni preĝas
kuiristo sidas en la kuirejo
mi iri en ŝvitbanejon
Magazeno, en kiu oni vendas
ĉambro, en kiu oni tenas
objekto, en kiu oni tenas
tubeto, en kiun oni metas
Skatolo, en kiu oni tenas
En la kandelingo sidis
En la poŝo
rusoj loĝas en Rusujo
La germanoj en Germanujo
Sablero enfalis en mian okulon
ĝiajn pecetojn en ĉiujn angulojn
suno rebrilas en la klara akvo
En malbona vetero
mi iri en ŝvitbanejon

** ĜIS **

akompanis ilin ĝis ilia domo

** INTER **

Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono
internacia (=kiu estas inter diversaj nacioj)

** JE **

pereiga disfalo je diversaj dialektoj
Mi ridas je lia naiveco
Je la lasta fojo
Mi sopiras je mia perdita feliĉo
obei je la patro
Kiu okupas sin je meĥaniko, estas meĥanikisto
kiu okupas sin je ĥemio, estas ĥemiisto
glaso plena je vino

** KONTRAŬ **

batalis kune kun ni kontraŭ niaj malamikoj

** SUB **

El sub la kanapo
muso kuris sub la liton
ĝi kuras sub la lito
li falis sub la radojn
mi portas sub la brako

** SUPER **

Super la tero sin trovas aero

** SUR **

libro estas sur la tablo
krajono kuŝas sur la fenestro
kaj la Sur la fenestro kuŝas
Sur la tero kuŝas
kuraĝas rajdi sur leono
papero kuŝas sur la tablo
ne kuŝas sur la tablo
Sur la ĉielo staras
sin ĵetis sur min
Ili kuŝas sur la tablo
Promenante sur la strato
Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono
vaporo iras sur la korton
Mi sidas sur seĝo kaj tenas
Mi sidas sur seĝo kaj tenas la piedojn sur benketo.
Mi metis la manon sur la tablon.
tablo, sur kiu oni skribas
la birdo flugis en la ĝardenon, sur la tablon
kaj surflugis sur la tegmenton
kiu kuŝis sur drapo
Sur la bordo
Sur la arbo
staras supre sur la monto
rigardas malsupren sur la kampon
Sur la korto staras
Sur kruta ŝtuparo
Sur tiuj ĉi vastaj
Sur la tablo staris
Sur lia vizaĝo
hundo metis sur min sian antaŭan
mian ĉapon sur tiu ĉi arbeto
pendiĝis sur la branĉoj
bastoneto, sur kiu oni tenas
ne trovos sur lia vesto

** TRA **

la arestitojn tra la stratoj
tra la fenestro
povas trairi tra nia mallarĝa pordo
vojeto kondukas tra tiu ĉi kampo
fulmo trakuris tra la malluma ĉielo

** TRANS **

La hirundo flugis trans la riveron
trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj

** KROM **

En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino
kiuj ne scias alian lingvon krom sia propra

** KUN **

antaŭe fundamente kun la spirito
Resti kun leono estas danĝere
Venu kune kun la patro
Li promenas kun tri hundoj
fratoj eliris kun la gastoj el
mi teon kun sukero
radikon kune kun ĝia gramatika finiĝo
miaj koko kun tri kokinoj
vian avinon kun ŝiaj kvar nepinoj
Mi vidis kun mia nevino
trinkis teon kun kuko kaj konfitaĵo
neniam prenas kun mi multon da pakaĵo
Mi vivas kun li en granda amikeco
Kun bruo oni malfermis
Li fianĉiĝis kun fraŭlino Berto
Ŝi edziniĝis kun sia kuzo
ŝin edzinigi kun alia persono
batalis kune kun ni kontraŭ niaj malamikoj
vortojn kun um

** LAŬ **

Lerni la lingvon ĉiu povas laŭ ĉiuj libroj
Laŭ la projekto de la inĝenieroj tiu ĉi fervojo estas
Mi restas tie ĉi laŭ la ordono de mia estro

** PER **

per la nazo
Ni vidas per la okuloj kaj aŭdas
faris ĉion per la dek fingroj
kiu finiĝas per vokalo
estas kreataj per simpla kunligado de vortoj
sin movas per vaporo
Ĉiuj prepozicioj per si mem postulas ĉiam
vortojn, per helpo de gramatikaj finiĝoj
povis tranĉi per ĝi la viandon
la harojn per arĝenta kombilo
ni veturas per diversaj veturiloj
ni veturas per glitveturilo
Per hakilo ni hakas
kaj iros per segilo ni segas
miajn glitilojn per fosilo ni fosas
mi prenos per kudrilo ni kudras
tial per tondilo ni tondas
sonoras, per fajfilo ni fajfas
sed per helpo de vortaro hispana
estis kovrita per naĝantaj folioj kaj diversaj
ne mortis per natura morto
Mi manĝas per la buŝo kaj flaras

** PO **

al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj
se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en

** POR **

leĝdonaj por ĉiuj
Fundamenta Krestomatio por ĉiam gardos
dankas vin por la prunto; trie
Por ĉiu tago mi ricevas
sed por la hodiaŭa tago
Por miaj kvar infanoj
pago por la abono
por esprimi direkton
dankis lin por la tuja plenumo
Por ĉiu aĉetita funto
oni uzas por vino; glaso
estas uzata por drapo
korktirilon, por malŝtopi la botelon
glaseto por brando, glaso
regimentestro estas por siaj soldatoj kiel bona
Mi aĉetis por la infanoj tableton
tenas plumon por skribado, estas plumingo
tago restos por mi ĉiam memorinda
sufiĉa, por eksplodigi pulvon
kunvenis, por priparoli tre gravan aferon
kaj por ke ĉiuj povu

** POST

gastojn; post la vespermanĝo niaj fratoj
sed nur post prepozicio, kiu finiĝas
ni iam post propozicio uzas la akuzativon
ĝi postulas post si la akuzativon
Da post ia vorto montras
Tuj post la hejto la forno
post unu horo ĝi estis
post du horoj ĝi estis
post tri horoj ĝi estis
Berto; post tri monatoj estos
Post infekta malsano oni ofte

** PRI **

Mi parolas pri leono
Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel
mi zorgas pri mi mem
ne zorgas pri si kaj tute
ni parolas pri personoj aŭ objektoj konataj
se ni pri ia verbo ne scias

** PRO **

kaŭzo, pro kiu, cedante
Morti pro la patrujo estas agrable
mi ridas pro lia naiveco
ĉi knabinon pro ŝia beleco kaj boneco

** SEN **

li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo
ni povas ankaŭ uzi akuzativon sen prepozicio


Um comentário:

Ronaldo disse...

Multan dankon pro la bonega superrigardo kaj helpiloj rilate al la gravaj prepozicioj.

Ronaldo